หน้าหลัก

ST. JOSEPH

SRIPHETCHABUN

ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รักเมตตา กตัญญูรู้คุณ

www.sriphetchabun.com

 โครงสร้าง

การบริหาร

↘

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารจัดการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบุคลากร

ฝ่ายกิจการนักเรียน

เซอร์โยเซฟีนาทิพย์วรรณ คำเหลา

ผู้อำนวยการ

นางสิริกร  โฉมงาม

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ

นางศิริวรรณ  ม่วงไม้

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางพิชชาพร  ผลร้อย

หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางสาวอุดมพร  ประโยชน์ยิ่ง

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ชมรมศิษย์เก่า

ชมรมผู้ปกครองและครู

ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายอภิบาลและ

แพร่ธรรม

ฝ่ายมาตรฐาน

คุณภาพ

นายจำรัส  ศรีเมือง

หัวหน้าฝ่ายฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

เซอร์อักแนส เทแรส  อุ่นวิจิตร

หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

นางจันทร์เพ็ญ  อุตม์อ่าง

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ